SCHOMBURG

Green schomburg 01

Ochrana zdravia a životného prostredia

Označené …

Ochrana životného prostredia v rámci celého výrobného sortimentu je dôležitým faktorom pre spoločnosť SCHOMBURG. Naše výrobky aj z tohto pohľadu podliehajú prísnej kontrole.

DGNB und LEED®

Naše certifikované hydroizolácie a lepidlá teraz nájdete aj v databáze výrobkov Green-building na webových stránkachwww.greenbuildingproducts.eu. Uvedené výrobky SCHOMBURG spĺňajú prísne kritéria LEED® a DGNB (nem. certifikačná spoločnosť pre udržateľnosť budov). SCHOMBURG tak napomáha svojim zákazníkom získavať osvedčenia LEED® a DGNB. Všetky informácie, ktoré sú relevantné pre proces certifikácie, fa. SCHOMBURG poskytuje transparentnou formou. V databáze výrobkov nawww.greenbuildingproducts.eu si môžete stiahnuť štandardizované prehlásenia podľa LEED® a DGNB. Projektantom, architektom a stavebným firmám sa tým výrazne uľahčí proces vyhľadávania výrobkov a dokumentácie.

''

Cítime zodpovednosť voči životnému prostrediu. U všetkých našich aktivít kladieme spoľahlivosť, ochranu životného prostredia a zdravie človeka nad vlastné ekonomické záujmy.

EMICODE®

Celý rad výrobkov SCHOMBURG už získala pečať EMICODE®. EMICODE® je zapísaná a chránená známka klasifikačného systému pre triedenie interiérových inštalačných systémov, lepidiel a stavebných materiálov podľa ich emisných charakteristík. Tieto stavebné materiály zaručujú najnižšie emisné zaťaženie v interiéri. Systém EMICODE® je založený na definovanej skúšobnej analytickej metóde podľa EN ISO 16000 a na prísnych klasifikačných kritériách. Klasifikované stavebné materiály neobsahujú žiadne nebezpečné látky ani rozpúšťadlá. Rad výrobkov SCHOMBURG je v triede EC1 či dokonca v najvyššej triede EC1Plus. SCHOMBURG vedome vynakladá prostriedky a podrobuje svoje výrobky prísnym skúškam, nakoľko chce poskytovať realizátorom a užívateľom optimálnu ochranu. Taktiež výrobky SCHOMBURG označené francúzskym symbolom pre emisie VOC (prchavé organické zlúčeniny) sú veľmi šetrné k životnému prostrediu. Tieto emisné limity pre VOC sú dokonca prísnejšie ako medzné hodnoty LEED platné v USA.